បោះឆ្នោតរាល់ម៉ោងហើយទទួលបានរង្វាន់រង្វាន់ ៥០០ សន្លឹករៀងរាល់ម៉ោងនីមួយៗ !!!

1 (4) លុយ Bitcoin (ប៊ីស៊ី) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
2 (1) Bitcoin (BTC អ) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
3 (18) Cardano (មាន) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហ: -២.៥១%)
4 (3) លុយកាក់ (ប៊ីអិនប៊ី) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហ: -២.៥១%)
5 (9) TRON (TRX) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហ: -២.៥១%)
6 (26) dash (DASH) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
7 (12) Ethereum បុរាណ (ETC) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហ: -២.៥១%)
8 (8) Litecoin (LTC) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
9 (5) Binance ដុល្លារអាមេរិក (BUSD) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
10 (7) Zcash (ZEC) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
11 (2) Ethereum (សាកលវិទ្យាល័យ ETH) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
12 (6) Dogecoin (DOGE) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហ: -២.៥១%)
13 (10) XRP (XRP) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
14 (20) ពហុកោណ (MATIC) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
15 (29) ម៉ូរ៉ូណា (XMR) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
16 (23) សញ្ញាផ្ទួន ៗ (BAT) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
17 (82) សូឡាណា (SOL) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)
18 (67) DigiByte (ឌីជីជី) (ដុល្លារអាមេរិក៖ ៥៣,៤៨៣,០០០០) (២៤ ហិកតាៈ ៨,១៦%)